Pravila

Slovenska avantura (Adventure race Slovenia) ima svoja pravila. Pravil se je potrebno natančno držati. Ekipa, ki ne bo upoštevala zapisanih pravil, bo diskvalificirana.

OPOZORILO!
Pravila prireditve se lahko spremenijo. O tem bodo udeleženci pravočasno obveščeni. Predvidoma do prireditve ne pričakujemo večjih sprememb ali popravkov pravil. Na vse spremembe bomo sproti opozarjali na naših internetnih straneh, obveščene bodo tudi vodje ekip.

I. UDELEŽBA NA PRIREDITVI

1.1. Kategorija Explorer
Na prireditvi sodelujejo štiričlanske mešane ekipe in ekipe sestavljene iz štirih predstavnic ženskega spola. To pomeni, da je v vsaki štiričlanski ekipi najmanj ena predstavnica ženskega spola, lahko pa so tudi štiri. Ekipe s tremi ali manj člani ne morejo nastopiti v konkurenci.

1.2. Kategorija Rover
Na prireditvi lahko sodelujejo dvočlanske ekipe. Ekipa je lahko mešana.

1.3 Udeleženci avanture morajo biti polnoletni.

1.4 Dejansko starost udeležencev prireditve ugotavljajo člani vodstva prireditve na podlagi veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list).

1.5 Na prireditvi se sodeluje na lastno odgovornost. Vsi udeleženci morajo pred začetkom prireditve podpisati izjavo, v kateri izjavljajo, da na prireditvi sodelujejo na lastno odgovornost ter da so natančno prebrali pravila, jih v celoti razumejo in se z njimi strinjajo.

1.6 Vodja ekipe preda članom vodstva prireditve vse potrebne (zahtevane) dokumente vseh članov ekipe, kot je to zapisano v razpisu prireditve.

1.7 Pred začetkom prireditve lahko organizator izvede preverjanje poznavanja različnih veščin, ki so kot disciplina prisotne na prireditvi. (primer spuščanje po vrvi).

1.8 Od začetka in do konca prireditve morajo udeleženci nositi startne številke na vrhu oz. nad oblačilom, tudi nad rešilnim jopičem.

1.9 Sponzorji in donatorji posameznih udeležencev se lahko oglašujejo na celotni udeleženčevi opremi, razen na prostoru, ki je namenjen za štartno številko, ki jo priskrbi organizator. Prav tako je prepovedano oglaševanje sponzorjev oz. donatorjev na ostali opremi, ki jo priskrbi organizator (čolni, vesla, rešilni jopiči itn.)

1.10 V kampu, startu, cilju ali na katerem koli delu trase prireditve, je prepovedana vsaka predstavitev in promocija blagovnih znamk, trgovin, podjetij in prireditev, razen če tega organizator izrecno ne dovoli (izjema je osebna oprema udeležencev, kot je določeno v prejšnji točki)!

II. OPREMA EKIPE

2.1. Na prireditvi morajo udeleženci imeti samo osebno obvezno opremo, kot je zapisana v razpisu prireditve. Ostala oprema je odvisna od tega, kateri sektor bodo udeleženci izbrali.

2.2. Udeleženci morajo obvezno imeti s seboj obvezno opremo, ki jo za posamezni sektor predpiše organizator. Udeleženci, ki ne bodo izpolnjevali pogojev o opremi, ne bodo mogli čez določen sektor prireditve. Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli v času prireditve na kateremkoli mestu pregleda obvezno opremo udeleženca in proti ekipi ustrezno ukrepa če le-te nima.

2.3 Čelada: čelado morajo udeleženci obvezno nositi na glavi med kolesarskim delom poti, pri vseh aktivnostih na vrveh, težjih planinskih vzponih in vodnih aktivnostih, kjer je to predpisano. Torej je to obvezni del osebne opreme za te dele poti. Brez čelade udeleženec (in posledično cela ekipa) ne more startati oziroma izvajati nalog v določenem sektorju.

2.4 Rešilni jopič: rešilne jopiče morajo udeleženci imeti obvezno oblečene na vseh veslaških in drugih aktivnostih na rekah in jezerih, razen v primeru, ko organizator določi drugače. Torej je rešilni jopič obvezni del osebne opreme za dele poti, ki potekajo na odprtih vodah. Brez rešilnega jopiča udeleženec (in posledično cela ekipa) ne more opravljati aktivnosti na odprtih vodah!

2.5 GSM aparati: v smislu športnega duha in poštenosti pričakujemo, da udeleženci ne bodo uporabljali GSM aparatov za medsebojno komuniciranje med ekipami oz. pridobivanje kakršnihkoli koristnih informacij.

2.6. Kolo: ker bodo udeleženci na določenih delih trase uporabljali javne ceste, mora biti kolo opremljeno skladno z Zakonom o varnosti v cestnem prometu (ZVCP).

2.7. Za izpravnost tehničnih delov osebne in skupne opreme jamči vsaka posamezna ekipa.

2.8. Organizator ne odgovarja za stvari, ki jih udeleženci izgubijo oz. poškodujejo. Prav tako organizator ne odgovarja za izgubljeno opremo med prevozi, če ta oprema ni primerno pritrjena oz. pripravljena za transport.

2.9 Udeleženci so odgovorni za poškodbe oz. izgubo opreme, ki jim jo je posodil organizator. V primeru izgube ali poškodbe opreme so udeleženci dolžni povrniti nastalo škodo organizatorju.

2.10. Elektronsko merjenje časa: na prireditvi se lahko uporablja sistem za elektronsko merjenje časa, ki ga priskrbi organizator. Ekipa ob prijavi in prejemu naprave za elektronsko merjenje položi kavcijo, ki jo ob vrnitvi nepoškodovane naprave dobi povrnjeno.

2.11 Organizator ima pravico izbrati ekipe, ki bodo med prireditvijo nosile GPS sledilne naprave. Izbrana ekipa je odgovorna za prenašanje naprave od starta do cilja. Masa naprave je 250 g.

III. POGOJI PRIREDITVE

3.1. Vodstvo prireditve (organizator) določi ekipi prostor v kampu, vodjo ekipe pa seznani s pravili življenja v kampu, razporedom prireditve in z vsemi navodili. Ob prihodu dobi ekipa oz. vsak član ekipe akreditacijo prireditve, ki jo mora ves čas nositi na vidnem mestu.

3.2. Štartne oznake določi organizator ob prijavi. Ekipe štartajo skupinsko.

3.3. Organizator priskrbi topografske karte za celotno območje prireditve.

3.4. Udeleženci sami poskrbijo za hrano in pijačo ekipe med celotno prireditvijo.

3.5. Organizator bo poskrbel za prevoz koles na začetek kolesarskega sektorja in dostavo nazaj na start ali cilj po končanem kolesarskem sektorju.

3.6 Na udeležencih je, da si lahko zaščitijo kolesa z zaščitno embalažo, ki jo oštevilčijo skladno s svojo štartno številko. Poleg kolesa potrebujejo tudi vrečo, v katero bodo po končani etapi zložili zaščitno embalažo. Udeleženci lahko uporabljajo tudi vrečo za kolo iz močnejšega materiala.

3.7. V primeru odstopa ali diskvalifikacije ekipe bo slednja prejela svoja kolesa na cilju prireditve. Zaradi časovnih omejitev povezanih z organizacijo transporta organizator ni odgovoren za ločeno prevažanje koles pred koncem prireditve. Organizator odloči, ali lahko izločena ekipa samostojno prevzame svoja kolesa še pred koncem prireditve ter določi čas in mesto prevzema. Izločena ekipa je v tem primeru dolžna zagotoviti lasten prevoz do mesta prevzema. Pred prevzemom se člani izkažejo z osebnimi dokumenti ter podpišejo primopredajni zapisnik.

IV. PRAVILA PRIREDITVE

4. 1 Potek proge prireditve določa serija kontrolnih točk. Kontrolne točke se delijo na obvezne in neobvezne. Obvezne in izbrane neobvezne kontrolne točke imajo določen čas odpiranja in zapiranja.

Ekipa, ki pride na obvezno kontrolno točko pred časom odpiranja, je dolžna počakati na odpiranje točke. Ekipa lahko čas med prihodom in odpiranjem točke koristi za počitek.

Ekipa mora potrditi svojo prisotnost na obvezni točki še pred časom zapiranja. V primeru ko ekipa zamudi čas zapiranja, izgubi določeno število točk, kar je podrobno opisano in določeno v popotni knjigi.

4.2. Ekipa se lahko samostojno odloči, katere kontrolne točke bo iskala.

4.3. Ekipa mora svojo prisotnost na kontrolni točki potrditi v popolni zasedbi, z vsemi člani in predpisano opremo.

4.4. Ekipe morajo pobirati kontrolne točke po vrstnem redu. Ekipa lahko na podlagi lastne taktične odločitve izpusti posamezne kontrolne točke, vendar mora nadaljevati po vrstnem redu (primer 1, 2, 4, 7, 9 …).

4.5. Osnovno merilo za razvrstitev ekip na zmagovalni lestvici je skupno število potrjenih točk. Ekipa z več potrjenimi točkami je uvrščena višje na lestvici.

Ob enakem številu potrjenih točk se upošteva čas, ki so ga ekipe potrebovale od starta do cilja. V tem primeru je ekipa z enakim številom potrjenih točk in krajšim časom uvrščena višje.

4.6. Oskrbovalna točka je posebej označeno območje na progi, kjer je udeležencem omogočen dostop do njihove opreme. Na oskrbovalni točki si lahko uredijo vse zaloge potrebne za nadaljevanje.

Opremo tekmovalcev prepelje s starta prireditve na oskrbovalno točko organizator. Tekmovalci so dolžni opremo pripraviti in zložiti v označene vreče oziroma zaboje primerne za transport. Na posameznega tekmovalca je dovoljena ena vreča oziroma zaboj s prostornino največ 100 L.

V primeru odstopa ali diskvalifikacije ekipe bo slednja prejela svojo opremo na cilju prireditve. Zaradi časovnih omejitev povezanih z organizacijo transporta organizator ni odgovoren za ločeno prevažanje opreme pred koncem prireditve. Organizator odloči, ali lahko izločena ekipa samostojno prevzame svojo opremo še pred koncem prireditve ter določi čas in mesto prevzema. Izločena ekipa je v tem primeru dolžna zagotoviti lasten prevoz do mesta prevzema. Pred prevzemom se člani izkažejo z osebnimi dokumenti ter podpišejo primopredajni zapisnik.

4.7 Nočna cona – Organizator lahko določene odseke in območja na progi določi kot zelo nevarne ter v nočnem času prepove prehod in izvajanje aktivnosti na tem delu proge. Prav tako lahko tovrstno prepoved izda organizator tudi v primeru nevarnosti na terenu ali izrednega poslabšanja vremenskih razmer.
Ekipe, ki bodo prišle na začetek nočne cone po začetku ali pred koncem predpisanega časa, bodo na tej točki zadržane, dokler se cona zopet ne odpre. O nočni coni bodo ekipe pravočasno obveščene. Ekipa, ki bo kljub prepovedi nadaljevala v nočni coni, bo takoj diskvalificirana.

4.8 Prepovedana območja – Zaradi varnosti ali zakonskih omejitev lahko organizator določene prometne ceste ali določena območja določi kot prepovedana, po katerih se ekipe ne smejo gibati. Neupoštevanje pravila pomeni takojšnjo diskvalifikacijo ekipe.

4.9 V primeru, da zdravnik ali prireditvena komisija (organizator) ugotovi, da je član ekipe poškodovan ali tako bolan, da ne more nadaljevati, lahko ekipa starta / nadaljuje brez njega (velja za kategorijo Explorer), vendar takšna ekipa tekmuje izven konkurence.
Če bo kateri od udeležencev potreboval nujno zdravniško pomoč, mu jo bo zdravniška služba nudila na kraju nesreče, v nujnem primeru je lahko udeleženec tudi hospitaliziran; ostale udeležence bo organizator pripeljal na cilj prireditve. Ekipa je v tem primeru diskvalificirana, ostali člani pa lahko samo z dovoljenjem organizatorja nadaljujejo prireditev izven konkurence (velja za kategorijo Explorer).
Na znanje je potrebno vzeti dejstvo, da so razsežnosti proge velike in da zdravniška pomoč ne more prispeti na kraj nemudoma, zato je nujno potrebno, da vsaj eden od udeležencev dobro pozna osnove prve pomoči.

4.10. V času prireditve ekipe ne smejo uporabljati nobenih prevoznih sredstev niti zase niti za opremo, s katero je ekipa startala, razen v kolesarskem in kajakašem sektorju, kjer uporabljajo izključno svoja kolesa in kajake, ki jih priskrbi organizator. Izposoja koles med ekipami ni dovoljena, saj se v tem primeru smatra za zunanjo podporo, kar pa ni dovoljeno.
Prav tako je prepovedana vsakršna uporaba sredstev za zveze (gsm, …), kakršnihkoli drugih topografskih kart, katastrskih načrtov in drugih prikazov terena, ki jih ni priskrbel organizator. Prepovedana je tudi vsakršna pomoč oskrbovalnih ekip med prireditvijo. Kršenje tega člena pomeni takojšnjo diskvalifikacijo.

4.11. Ob prihodu na kontrolno točko se mora ekipa identificirati z načinom, ki ga predpiše organizator. Če se ekipa ne identificira ali ne opravi zahtevanih nalog, se smatra, da ekipa ni našla kontrolne točke.

4.12. Ekipa mora priti na vsako kontrolno točko v istem številu in sestavi, kot je startala. Skozi celotno tekmo se ekipa ne sme ločiti, razen v primeru, ko to dovoli organizator oz. je to opisano v poglavju 4.9 teh pravil. Upoštevan prihod na kontrolno točko je samo z vsemi udeleženci ekipe (velja za ekipo, ki sodeluje v konkurenci).

4.13. Vsaka ekipa, ki odstopi, mora o tej odločitvi obvestiti člane vodstva prireditve (organizatorja). Ekipa lahko odstopi le na živih kontrolnih točkah, ki jih določi organizator, na startu ali na cilju. Ekipo bo organizator pripeljal na cilj, vendar v okviru zmožnosti trenutno razpoložljive logistike.

4.14. Ekipe in njihovi člani nimajo menjav.

4.15. Udeleženci med prireditvijo ne smejo prižigati ognja – razen v nujnih primerih (nočni bivak – pri tem morajo ekipe upoštevati pravilo varnega ognjišča in ne uničevati favne in flore ter onesnaževati okolja). Vse ostanke morajo spraviti v nahrbtnike.

4.16. Organizator si pridružuje vso pravico spremembe kontrolnih točk bodisi zaradi vremenskih nevšečnosti ali zaradi česarkoli drugega. Ta sprememba lahko spremeni dolžino proge in prav tako čas umika kontrolnih točk.

4.17 Ekipa lahko dobi pomoč medicinskega osebja na startu, na cilju in na kontrolnih točkah. V nujnih primerih tudi na kraju samem. Potrebno je upoštevati dejstvo, da na nekatere kontrolne točke zaradi konfiguracije terena medicinsko osebje ne more prispeti zelo hitro. Čas, ki se porabi za medicinsko pomoč oz. oskrbo, ni izvzet iz skupnega časa, ki ga ekipa porabi na poti.

4.18 Prolog (posodobljeno 2018)
Prolog predstavlja krajši, do 1.5 ure, trajajoč dogodek, sestavljen iz ena ali več AR disciplin in se odvija dan pred startom v popoldanskih oz. večernih urah. Prolog je hkrati prva etapa ARS-a. Na podlagi časov prologa pridobimo vrstni red oziroma startno listo za nadaljevanje tekmovanja v petek.
– Startna lista za prolog je določena na podlagi žreba in je objavljena ob otvoritvi tekmovanja.
– Prolog je obvezna disciplina za vse udeležence. Na prologu morajo nastopiti vsi udeleženci ekipe. Tekmuje se v parih (dvojicah). Ekipe kategorije Raziskovalec se razdelijo na dva para. Vsak par prejme na startu eno karto in prične z opravljanjem nalog prologa. Pari startajo v intervalu 1 minute.
– Tekmovalca v paru morata biti ves čas tekmovanja skupaj.
– Dosežena časa parov v kategoriji Raziskovalec se seštejeta.
– Pri določanju uvsrtitve na prologu se ekipe, ki so zbrale vse KT, razvrti po času naraščajoče, za njimi pa so prav tako po času razvrščene ekipe z manjkajočimi KT (ne glede na število manjkajočih KT).
– Ekipa, ki se je na prologu uvrstila najvišje, starta v petek prva. Vse ostale ekipe v isti kategoriji startajo z enominutnim zaostankom za ekipo, na prologu uvrščeno eno mesto višje. Startna lista s časovnimi zaostanki za petkov start se objavi na večernem sestanku vodij ekip. Organizator lahko glede na razvrstitev prologa za ekipe predvidi tudi dodatne bonuse.
– Obvezna oprema za prolog je startna številka, čelna svetilka in kompas. Če prolog vključuje kolesarjenje, je obvezna oprema tudi izpravno kolo in čelada.

V. DISKVALIFIKACIJA EKIPE
Ekipa je lahko diskvalificirana v naslednjih primerih:

5.1. Vsak udeleženec je dolžan pomagati soudeležencu v primeru nesreče. V primeru, da udeleženec ne pomaga, četudi je pomoči potreben udeleženec iz druge ekipe, se tak udeleženec ali celotna ekipa diskvalificira. Člani vodstva prireditve podelijo posebno nagrado za poštenje (fair play). Nagrada za poštenje se podeli samo v izjemnih trenutkih, ko udeleženci storijo kaj izredno človeškega.

5.2. Če član ekipe odstopi oziroma ne more nadaljevati poti, lahko ekipa v dogovoru z vodstvom prireditve nadaljuje izven konkurence. Vodstvo prireditve – organizator lahko ostalim članom ekipe dovoli nadaljevanje izven konkurence. Ekipa je izključena iz uradnih rezultatov. Velja samo za kategorijo Explorer.

5.3. Ekipa, ki je diskvalificirana in ne želi nadaljevati, mora priti do najbližje kontrolne točke in to sporočiti organizatorju.

5.4. Vsaka ekipa, ki pride na cilj nepopolna (nima vseh članov, ki so prireditev začeli), je diskvalificirana, vendar se ji vodi čas in se ji potrjuje prisotnost na kontrolnih točkah. Ekipa se ne beleži med uradnimi rezultati.

5.5. Če se ekipa namenoma razdeli in nadaljuje pot ločeno na območjih, kjer to ni vnaprej dovoljeno, je diskvalificirana.

5.6. Nešportno vedenje, nepošteno obnašanje, uničevanje okolja ali opreme (ki je last organizatorja ali druge ekipe), pomenijo diskvalifikacijo storilca ali storilcev (storilec je ekipa, četudi je npr. škodo povzročil le en član ekipe). Udeleženci so za svoje ravnanje med prireditvijo odškodninsko in kazensko odgovorni na podlagi zakonov in drugih predpisov, ki veljajo v RS.

5.7. Lažna identiteta udeleženca/cev ali zamenjava udeleženca/cev po tem, ko je ekipa že startala, pomeni diskvalifikacijo take ekipe.

5.8. Reševanje ekipe iz nastalega položaja s strani vodstva prireditve pomeni diskvalifikacijo take ekipe. To ne velja v primeru, da je akcijo sprožilo vodstvo prireditve, torej organizator sam, in ne na zahtevo (prošnjo) pomoči potrebne ekipe.

5.9. V primeru diskvalifikacije ekipe takšni ekipi ne povrnemo nobenih stroškov, nastalih v zvezi z udeležbo take ekipe na prireditvi.

VI. ORGANI PRIREDITVE
Organi prireditve so:

6.1. Vodstvo prireditve – organizator ima posebne oznake.

6.2. Prostovoljno osebje: s tem terminom označujemo osebje, ki sodeluje pri pripravi in izvedbi prireditve. Imajo posebne oznake, ki jih priskrbi organizator. Prostovoljno osebje pomaga pri pripravi prireditve in ne tolmači pravil ter odloča o poteku prireditve.

VII. PRITOŽBE

7.1 Ekipe se lahko pisno pritožijo direktorju prireditve ali njegovemu namestniku. Pisna pritožba ekipe je možna le na cilju, trideset (30) minut po prihodu celotne ekipe na cilj. Vse pritožbe mora organizator prejeti v pisni obliki. Kavcija ob pritožbi znaša 50 evrov in se ob morebitni nesmiselno vloženi pritožbi ne vrača.

7.2. Pritožno komisijo sestavljajo člani vodstva prireditve skupaj s po enim članom vodeče ekipe in enim članom trenutno najslabše uvrščene na cilju razpoložljive ekipe. Oba člana – udeleženca lahko sodelovanje v komisiji brez pojasnjevanja odklonita. V primeru odklonitve sodelovanja v pritožni komisiji s strani udeležencev sestavljajo to komisijo člani vodstva prireditve. Za sprejet sklep sodi tisti sklep, pri katerem je izglasovana večina. Sklepi članov vodstva prireditve pritožne komisije so dokončni.

7.3. Pritožna komisija obravnava primere za “zaprtimi vrati”.

VIII. KONČNE DOLOČBE

8.1. Organizator tekmovanja ima izključno pravico do tolmačenja teh pravil.

8.2. Organizator si pridržuje pravico, da ta pravila spremeni, če je to potrebno.

8.3. Organizator bo o morebitnih spremembah pravil pravočasno obvestil sodelujoče ekipe.